อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านอัพเดต ตุลาคม 2565

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ดอกเบี้ย (เฉลี่ย 3 ปี) 1.99%

สินเชื่อโครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ 2 วงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 1,200,000 บาท ต่อรายต่อหลักประกัน ระยะเวลาการกู้ไม่น้อยกว่า 7 ปี และไม่เกิน 40 ปี ( กลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อ กลุ่มคนวัยทำงานหรือประชาชนที่กำลังเริ่มต้นสร้างครอบครัว ) กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางธนาคารก่อนตัดสินใจ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ดอกเบี้ย (เฉลี่ย 3 ปี) 2.55%

สินเชื่อคอนโด วงเงินกู้ 1 ล้านบาท ขึ้นไป อัตราเงินกู้ 100% ของราคาประเมิน ระยะเวลาผ่อนชำระ สูงสุด 30 ปี อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 65 ปี ( สำหรับพนักงานประจำ อายุงานรวมที่ทำงานเดิมและปัจจุบันตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป (งานปัจจุบันต้องผ่านการทดลองงานแล้ว) ) กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางธนาคารก่อนตัดสินใจ

ธนาคารกรุงไทย ดอกเบี้ย (เฉลี่ย 3 ปี) 2.87%

สินเชื่อบ้านธนาคารกรุงไทย กรณีทำประกัน สำหรับสำหรับซื้อที่อยู่อาศัยใหม่ อัตราเงินกู้ตามที่ธนาคารกำหนด ระยะเวลาผ่อนชำระ ระยะเวลาให้กู้ ต้องไม่เกิน 65 ปี ( สำหรับผู้มีเงินเดือน หรือรายได้ประจำที่แน่นอน หรือเป็นเจ้าของกิจการส่วนตัวที่สามารถจ่ายหนี้เงินกู้ได้ด้ ) กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางธนาคารก่อนตัดสินใจ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ดอกเบี้ย (เฉลี่ย 3 ปี) 3.25%

โครงการบ้านกตัญญูเลี้ยงดูบุพการี อัตราเงินกู้ ไม่เกินร้อยละ 110 ของมูลค่าหลักประกัน ระยะเวลาผ่อนชำระนานสูงสุด 40 ปี โดยอายุของผู้กู้รวมกับจำนวนปีที่ขอกู้จะต้องไม่เกิน 70 ปี ( ประชาชนทั่วไปที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง เพื่ออยู่อาศัยร่วมกับบิดาหรือมารดา เพื่อการอุปการะเลี้ยงดู ) กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางธนาคารก่อนตัดสินใจ

ธนาคารออมสิน ดอกเบี้ย (เฉลี่ย 3 ปี) 3.49%

สินเชื่อเคหะ อัตราเงินกู้ กรณีผู้กู้ประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ อัตราเงินกู้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 110 ของราคาซื้อขาย กรณีกู้เพื่อจัดหาที่อยู่อาศัยไม่เกิน 40 ปี ( เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร และมีอาชีพและรายได้แน่นอน ) กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางธนาคารก่อนตัดสินใจ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ดอกเบี้ย (เฉลี่ย 3 ปี) 3.97%

สินเชื่อบ้านกรุงศรี เพื่อที่อยู่อาศัย สำหรับบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ ห้องชุดพักอาศัย วงเงิน 1ล้านบาท ขึ้นไป ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 30 ปี ( สำหรับพนักงานประจำ อายุงานรวมที่ทำงานเดิมและปัจจุบันตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป (งานปัจจุบันต้องผ่านการทดลองงานแล้ว) ) กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางธนาคารก่อนตัดสินใจ

สินเชื่อบ้าน ดอกเบี้ยพิเศษสุด สำหรับลูกค้าที่มีรายได้ประจำ อัตราเงินกู้ไม่เกิน 80% ของราคาซื้อขาย และไม่เกิน 80% ของราคาประเมินหลักประกัน ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 30 ปี ( เป็นผู้มีอายุ 20 ปีขึ้นไป และรายได้ต่อเดือน 50,000 ขึ้นไป ) กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางธนาคารก่อนตัดสินใจ

หมายเหตุ :

1. การจัดอันดับข้างต้นเป็นการพิจารณาข้อมูลเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ ณ เดือนกรกฎาคม 2565 และโปรดติดต่อแต่ละสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทอีกครั้งสำหรับรายละเอียด และเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวที่อาจมีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเมื่อระยะเวลาผ่านไป

2. การจัดอันดับข้างต้น จะพิจารณาจากอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกของแต่ละธนาคาร (ซึ่งบางธนาคารมีให้เลือกหลายแบบ ก็จะนำแต่ละแบบมาพิจารณาจัดอันดับด้วย) โดยวิธีการคำนวณของเราคือ นำอัตราดอกเบี้ยในปีที่ 1, 2 และ 3 มารวมกัน แล้วหารด้วย 3 (ปี) จะได้อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี ของแต่ละธนาคาร แล้วนำมาจัดเรียงลำดับดังแสดงข้างต้น